Hameçon Katana Maver Carp 0.4B – Barbless / Nickel

2.90